Готується навчальна програма статевого виховання для учнів 5-9х класів

 • Post Category:Події

Феномен акселерації, тобто швидше дозрівання молодого покоління, вимагає адаптації навчальних предметів загальної середньої освіти до реальних потреб та очікувань підлітків. Статеве дозрівання – це процес, коли виникає підвищена тривога щодо переживань фізичних змін, а також тих, що пов’язані з емоціями, почуттями та бажаннями. Тому, щоб ефективно та своєчасно допомогти молоді зрозуміти зміни, що відбуваються між дитинством та дорослим життям, необхідно брати участь у розмовах, пояснювати та допомагати у формуванні власного життя, супроводжувати на шляху до зрілості.

Поширення самотності серед молодих людей вимагає спрямування навчальних курсів на допомогу в розбудові свідомих та відповідальних відносин із протилежною статтю. Зниження ролі сім’ї у суспільстві, демографічна криза, падіння батьківського авторитету ставлять перед освітніми закладами нові виклики: виховувати в учнів сімейні цінності; формувати відповідальне батьківство/материнство; допомагати молодим людям гармонійно розвиватися в теперішній сім’ї та в тій, яку вони створять у майбутньому.

Загрози, які постають перед підлітками сьогодні – кібербулінг, секстинг, дитяче насилля – вимагає від педагогів надання механізмів захисту, виховання в учнів вміння сказати “ні” тощо. Що дасть дітям безпеку та психоемоційний добробут у дорослому житті.

Відповідно до вищевикладеного та базової середньої освіти, визначається мета інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека, добробут – Шлях до зрілості людини”: гармонійний фізичний, психоемоційний та духовний розвиток особистості підлітка, який здатний до асертивної поведінки та розбудови відповідальних відносин у соціумі; виховання в учнів відповідального ставлення до життя кожної людини, до фізичного (зокрема і сексуального), психічного, соціального та духовного здоров’я; оволодіння основами здорового способу життя, навичками безпечної для життя і здоров’я статевої поведінки; закладання (формування) основ для майбутнього подружнього життя; плекання сімейних цінностей; формування відповідального ставлення до батьківства/материнства.

Для досягнення окресленої мети визначені завдання інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека, добробут – Шлях до зрілості людини”:

 • формування в учнів особистісної та культурної ідентифікації;
 • виховання свідомої та активної громадянської позиції;
 • плекання відповідальності за навколишнє середовище, добробут та стабільність у майбутньому;
 • навчання критеріїв життя крізь призму фізичного, психічного, духовного та соціального розвитку;
 • формування в учнів усвідомлення цінності життя і здоров’я кожної людини, відповідальність за власне існування;
 • формування у школярів конгруентного сприйняття психофізіологічних змін, позитивної самооцінки на основі знань про особливості психофізіологічного розвитку;
 • виховання у підлітків усвідомлення унікальності природи емоцій і почуттів, їхньої важливості у психофізичному розвитку;
 • виховання в учнів відповідального ставлення до міжособистісних взаємин;
 • формування в учнів сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і зміцнення здоров’я;
 • ознайомлення учнів з репродуктивною складовою здоров’я та факторами, які на неї впливають;
 • формування в учнів відповідального ставлення до майбутнього батьківства/материнства та важливості сімейних цінностей;
 • навчання учнів методам самооцінки і контролю стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання;
 • формування у здобувачів освіти відповідальності за своє майбутнє, здатності встановлювати власні цілі, навички прогнозування та планування майбутнього;
 • розуміння дітьми процесів, які відбуваються в процесі їх дорослішання (фізіологічних змін, природи емоцій тощо), що сприятиме зниженню тривоги, переживань в контексті “Я не така”/“Я не такий”.

Принципи, на яких ґрунтується навчальна програма.

 1. Інтегральний підхід до формування цінності та поваги до людського життя, до гідності кожної людини.
 2. Збереження та примноження культурного надбання українського народу при повазі до всіх націй та народів.
 3. Створення умов для розвитку особистісної відповідальності у дитини за власні вибори та їх наслідки.
 4. Комплексне розуміння статевості людини, та подача інформації з урахуванням специфіки розвитку підлітка як у фізичному, так і в психічному, емоційному, соціальному та духовному аспектах; розвиток позитивного ставлення до своєї та протилежної статі; бережливе ставлення до власного здоров’я: соматичного, психічного, соціального та духовного.
 5. Забезпечення розвитку вміння будувати конструктивну комунікацію з протилежною статтю; формування потенційної здатності до розбудови та збереження сім’ї, до відповідального батьківства / материнства.
 6. Особиста безпека та соціальний добробут.

Пріоритети викладання навчального предмета.

При викладанні інтегрованого курсу “Здоров’я, безпека та добробут – Шлях до зрілості людини” необхідно врахувати соціально значимі предметні теми, які допомагають формувати в учнів уявлення про: психологічне та соціальне благополуччя особистості й суспільства, психічне, духовне та соціальне здоров’я, психосексуальну культуру, гармонійний статевий розвиток, комунікативну компетентність, зокрема, між представниками протилежних статей, сімейні цінності; розвивають у здобувачів освіти здатність застосовувати отримане знання в процесі життєдіяльності.

Інтегрований курс передбачає розвиток здоров’язбережувальної і громадянської компетентностей шляхом набуття учнями навичок збереження, зміцнення й відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я тих, хто поруч, розбудови гармонійних міжстатевих відносин, формування життєстверджувального уявлення про сім’ю.

Навчальна програма побудована на основі інтегрованого поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя, зміцнення психоемоційного, фізичного та духовного здоров’я людини.

Зміст навчальної програми визначає її структуру.

Навчальна програма побудована за спірально-лінійною схемою і складається з чотирьох наскрізних базових блоків:

 1. Життя кожної людини як безцінний дар.
 2. Самоідентифікація себе як: людини, громадянина, члена спільноти та сім’ї, особистості, представника свого роду, своєї статі, своєї ролі.
 3. Дар взаємної поваги. Психологія міжстатевих відносин.
 4. Подолання труднощів, стресу та психотравм.

Сутнісне наповнення цих блоків передбачає:

 • розкриття цінності людського життя;
 • прийняття дитиною краси власної та протилежної статі;
 • усвідомлення учнем важливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії взагалі, та статево-орієнтованої, зокрема,  на засадах спільного суб’єкт-суб’єктного взаємного дарування.
 • формування у дитини навичок адекватного сприймання життєвих подій та ситуацій та конгруентного відреагування на них.

При застосуванні спірально-лінійної схеми забезпечуються наступні умови формуючого процесу: інформативна дозованість; активізація уваги і зацікавленості дитини за рахунок набутих попередньо знань; поглиблення вивчення теми з урахуванням природного вікового розвитку учня.